(1)
Chandra, S.; Khandelwal, V. K.; Mahour, K. Report of a New Species of Myrmeleono Stenus Uchida, 1936 from India (Hymenoptera: Ichneumonidae). J. Adv. Lab. Res. Biol. 2018, 9, 39-41.